Eino Uikkasen kotisivu > Ohjelma GeoConv > Koordinaattimuodot - päivitetty 23.6.2016

Koordinaattimuodot

CRDTYPE Description XYID Datum CEM LAO FAE FAN SCF UNIT SP1 SP2
D Space delimited DEG, DM or DMS, input only N/A from IN-/OUTDATUM                
DEG Degrees N/A from IN-/OUTDATUM                
DM Degrees+minutes N/A from IN-/OUTDATUM                
DMS Degrees+minutes+seconds N/A from IN-/OUTDATUM                
UTM Universal Transverse Mercator, automatic zone handling UTM+zone+letter, needed for exceptions only from UTMDATUM Zone*6-183 0 500000 0/1000000 0,9996      
TM Transverse Mercator user defined parameters from XYPARA CEM LAO FAE FAN SCF      
LCC1SP Lambert Conic Conformal. 1SP user defined parameters from XYPARA CEM   FAE FAN SCF UNIT SP1  
LCC2SP Lambert Conic Conformal. 2SP user defined parameters from XYPARA CEM LAO FAE FAN   UNIT SP1 SP2
KKJn,YKJ Finnish grid, automatic zone handling   KKJ Zone*3+18, YKJ E27 0 n500000, n=0-5 0 1      
ETRS-TM35FIN Finnish new countrywide UTM-type grid   ETRS89 E27 0 (8)500000 0 0.9996      
ETRS-GKnn, nn=Central meridian Finnish new grid for local use, automatic zone handling   ETRS89 Zone nn 0 500000 0 1      

Ohjelma GeoConv